OFERTA TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNA
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Twórczyni metody, J. Ayres, definiuje integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być użyte w działaniu.

Terapia odbywa się w formie zabawy, podczas której stymuluje się przez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń, sprzętu i gier zmysły dziecka. Terapia nie ma na celu wyuczenia dziecka określonych umiejętności, lecz ma przygotować do jak najlepszego funkcjonowania oraz zwiększenia poczucia własnej wartości.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego celu sali. Znajdują się tu między innymi: sprzęt podwieszany do stymulacji systemu przedsionkowego i proprioceptywnego oraz stymulatory węchu, dotyku, wzroku.
FIZJOTERAPIA
Prowadzona w oparciu o kompleksową diagnozę i indywidualny program terapii, z wykorzystaniem metod: NDT - Bobath, PNF, Integracji Sensorycznej, Kinesiotapingu, Oceny Globalnych Wzorców Ruchowych Metodą Heinza Prechtla, FITS, Mc Kenzie, Thera Band, Neuromobilizacji. Terapeuci łączą dane metody i wykorzystują je w pracy z dziećmi. Jedną z cech rehabilitacji jest jej ciągłość - dlatego też przywiązywana jest duża waga do edukowania otoczenia dziecka (rodzice, nauczyciele, opiekunowie) w zakresie fizjoprofilaktyki i doboru sprzętu rehabilitacyjnego dziecka.
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Opiera się przede wszystkim na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu emocjonalnego i zadaniowego z dzieckiem i jego rodziną. Stanowi to podstawę działań związanych z diagnostyką oraz ustaleniem zasad indywidualnego programu terapeutycznego. Psycholog dokonuje diagnozy psychologicznej oraz okresowej oceny funkcjonowania pacjenta w oparciu o standaryzowane testy. Do oddziaływań psychologicznych należą: usprawnianie psychoruchowe, wsparcie edukacyjne, psychoedukacja, elementy terapii zajęciowej. Prowadzone zajęcia są związane z ćwiczeniami obejmującymi sfery: poznawczą, emocjonalno - motywacyjną, osobową, społeczną.
TERAPIA PEDAGOGICZNA
Polega na usprawnianiu fizycznym i psychicznym poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego, mających na celu maksymalny rozwój dziecka. W czasie zajęć wykorzystujemy następujące techniki terapeutyczne: zabawy manipulacyjne, tematyczne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe z elementami rytmiki, naukę czynności życiowych, trening umiejętności społecznych.
W odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych wdrożyliśmy do naszej placówki metodę pracy opartą na stosowanej analizie zachowania. Terapia trwa 10 godzin tygodniowo, prowadzona jest indywidualnie, kompleksowo (obejmuje naukę z zakresu samoobsługi, kształtowania właściwego zachowania, niezależnego funkcjonowania, komunikacji, czynności przedszkolnych) i rzetelnie (każdy członek kadry odbył właściwe szkolenia). Metoda ta stosowana jest również w pracy grupowej. Realizując podstawę programową w grupie "Pomarańczowej", nasi nauczyciele wykorzystują stosowaną analizę zachowania. Nauczyciele i terapeuci pracujący metodą behawioralną   znajdują się pod superwizją dr. Neli Grzegorczyk - Dłuciak (pedagoga wieloprofilowego usprawniania oraz pedagoga specjalnego) oraz mgr. Ewy Kuleszy (psycholog i pedagoga specjalnego).
TERAPIA BEHAWIORALNA
PECS
To nowa metoda  komunikacji wykorzystywana w naszym przedszkolu. PECS buduje, rozwija i wspomaga rozwój mowy i komunikacji. Opiera się na stosowanej analizie zachowania.
LOGOPEDIA