image
hl1
Anna Waszkiewicz - pedagog

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, studia podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Terapię Pedagogiczną. Posiadam również odpowiednie kwalifikacje do diagnozy dysleksji i dyskalkulii  . W celu podniesienia swoich kwalifikacji ukończyłam różne kursy doszkalające m.in.: Trening jedzenia, Skuteczna terapia zajęciowa z wykorzystaniem aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej z osobami z NI,  „VB-MAPP-ocena umiejętności i planowania terapii”, „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna” I i II stopień, Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK, Terapia dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – Interwencja Behawioralna, wprowadzenie komunikacji alternatywnej wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością, Terapia Behawioralna – teoria i praktyka – kurs bazowy (3-MODUŁOWY) oraz wiele innych.

Doświadczenia zawodowe zdobyłam pracując jak nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i pozaszkolnej placówce specjalistycznej oraz jako terapeuta indywidualny i grupowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Prowadzę terapię indywidualną z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Jestem terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych w różnych grupach wiekowych. Na zajęciach indywidualnych wspieram terapią dzieci przygotowujące się do podjęcia nauki w szkole, jak i również podczas kontynuowania jej w klasach 1-3.

Ważne dla mnie w pracy z dzieckiem jest rozbudowanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, ale punktem wyjściowym w relacji z dzieckiem jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.  

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które potrzebują wsparcia w:

– nauce czytania, pisania i liczenia

– nabywania umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu

rozumieniu emocji swoich i innych

– nauce rozwoju i zabawy

– odkrywaniu i poznawaniu świata

– komunikowania swoich potrzeb