image
hl1
Maria Bogucka - dyrektor poradni, psycholog

Od 2014 r. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”

  • Przedszkole im. Sue Ryder TPD

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TPD

Ilość godzin bezpośredniej terapeutycznej pracy z dziećmi z autyzmem i sprzężeniami niepełnosprawności: 6720 godzin

 

Wykształcenie

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr psychologii

Wydział Psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego (stypendium Erasmus)

Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniem rozwoju i zachowania Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie – studia podyplomowe

Kurs trenerski w zakresie warsztatu grupowego 200 godzin (Fundacja Synapsis i Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Psychologiczna Akademia Lidera Grupa Trop

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)

W trakcie ścieżki certyfikacyjnej „Analityk zachowania” The Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®)

 

Staże:

Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa 2001

St. Anna Kinderspital Wiedeń 2001

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków (40 godzin) 2014

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Sopot (40 godzin) 2014

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Gdańsk 2015

Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa Warszawa (25 godzin) 2015

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Fundacji Pomocy Edukacyjno – Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych Scolar (25 godzin) 2016

 

Kursy zawodowe przygotowujące do pracy z dziećmi z autyzmem i sprzężeniami niepełnosprawności:

Diagnoza dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

Szkolenie ADOS 2 w diagnostyce klinicznej – dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz 2019

Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, wersja polska (PEP -3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu 2019

Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Badabada-Synapsis) 2019,

Autyzm- jako to zdiagnozować, diagnoza kliniczna całościowych zaburzeń rozwoju Go Progress 2015

Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii

(Fundacja Scolaris) 2019

Terapia dzieci z autyzmem i sprzężeniami niepełnosprawności

Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3- modułowy Polskie Stowarzyszenie Terapii

Behawioralnej PSTB (46 godzin) 2014

Techniki stosowanej analizy zachowania (SAZ) w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej 2015

Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji PSTB 15 godzin 2014

Techniki SAZ w pracy z grupą PSTB 15 godzin 2015

Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania PSTB 20 godzin 2015

Dokumentowanie i programowanie w SAZ 15 godzin 2014

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji PSTB 10 godzin 2015

Tworzenie środowiska terapeutycznego PSTB 2014

3-stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Instytut Wspomagania

Rozwoju Dziecka Gdańsk 30 godzin

Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna Scolar 2019

Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem – Scolar 2018

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Synapsis) 2012

VB Mapp Ocena umiejętności i planowanie terapii Scolar 2015

Behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (2016)

Picture Exchange Communication System – Poziom 1 Pyramid Educational Consultants of Poland (2014)

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy (A. Łada) 2017

Podstawy karmienia terapeutycznego 2017

Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik),

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym (Marta Baj-Lieder) 2018 Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia ICF – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (2016)

Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością

stopień I – Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania Monika Jerzyk 2019

Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 w praktyce diagnostycznej – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Narzędzia neuropsychologicznej diagnozy dzieci i młodzieży (NDD, PU1, SKD) w ocenie pacjenta z dysfunkcją OUN – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych 2019

Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny dziecka z zaburzeniami rozwoju (2014) Go Progress

Zachowania trudne u dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju (2015) Go Progress 

Trening umiejętności społecznych – TUS Stowarzyszenie SPOZA 20 godzin 2019

Narzędzia diagnostyczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym . Szkolenie z zakresu stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA- edukacja włączająca uczniów ze SPE –

Ośrodek Rozwoju Edukacji 2018

Porozumiewanie bez przemocy Nonviolent Communication – 16 dniowy trening intensywny 2018

Jak pracować z dziećmi i nastolatkami w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie Fundacja Nagle Sami (2017)

Terapia ręki – zgodna z realizacją programu Klucz do uczenia się – moduł od bazgrania do pisania (2017)

 

Konferencje:

Światowe innowacje łączące technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu (Politechnika

Rzeszowska 2016),

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań Gary W. La Vigna 2017,

Autyzm – od nauki do praktyki Uniwersytet Jagielloński 2017,

VIII Ogólnopolska konferencja logopedyczna Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi 2018

Róża Michalska - psycholożka

Wykształcenie:

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kierunek: Psychologia kliniczna

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, Kierunek: Przygotowanie pedagogiczna

Uniwersytet Gdański, Kierunek: Diagnostyka psychologiczna

Doświadczenie zawodowe od 2010r.:

Hipoterapeuta w Fundacji i Stowarzyszeniu Jeździeckim Osób Niepełnosprawnych Hippoland

Praktyki i wolontariat w Hostelu Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dzieci i młodzieży Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

Hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia

Psycholog w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej TPD

Hipoterapeuta w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Psycholog w Przedszkolu TPD im. Sue Ryder

Szkolenia i kursy:

Kurs Instruktora Hipoterapii (PTHip)

Kurs bazowy (3-modułowy) – Terapia Behawioralna (Magis. Polska Licencja Terapeuty Behowioralnego)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu (Pomoc Autyzm)

Międzynarodowa Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (PTPiP)

Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1 (PTPiP)

Bateria Dyskaukulia 10/12; 13/16 (PTPiP)

Bateria metod diagnozy niepowodzeń szkolnych u uczniów 7-16+ lat (PTPiP)

Bateria 5/6 R – bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego (PTPiP)

Diagnoza funkcjonalna – profil Psychoedukacyjny PEP-R

VB Mapp Ocena umiejętności i planowanie terapii (Pomoc Autyzm)

Diagnoza małych dzieci (Badabada – Synapsis),

Metoda Zachowań Werbalnych (Scolaris),

Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową (K. Bąbik)

Terapeutyczna jazda konna młodzieży niedostosowanej społecznie (ZG PTHip)

Aspekty jeździectwa osób niewidomych i słabowidzących (ZG PTHip)

Konferencje:

Prelegentka na Ogólnopolskiej Konferencji Hipoterapeutycznej

Członkini Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego