Pozaszkolna  Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstała w styczniu 2008 roku. Jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą jako jednostka organizacyjna Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów".
Nasi podopieczni to mieszkańcy Warszawy i okolic, będący uczniami szkół funkcjonujących  na terenie "Helenowa". W Placówce organizujemy zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne w systemie od poniedziałku do piątku w godzinach pozaszkolnych. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Opiekę w każdej grupie sprawuje wychowawca - wykwalifikowany specjalista, wspierają go asystenci i wolontariusze. Dyrektorem Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej jest Tomasz Skrzyński. Funkcję  psychologa pełni Monika Dębska.
Koncepcja pracy Placówki:
W Placówce oferujemy również:                                                                                                                          
o usamodzielnianie wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości poprzez funkcjonalną i aktywną rehabilitację,
o integrowanie wychowanków w grupie rówieśniczej poprzez wspólne zabawy, rozmowy i relaks,
o rozwijanie zainteresowań i uzdolnień bazujących na mocnych stronach każdego wychowanka,
o zapewnienie rozwoju edukacyjno-wychowawczego poprzez naukę własną oraz zajęcia poszerzające wiedzę,
o aktywne uczestniczenie wychowanków w życiu kulturalnym na terenie Placówki i poza nią,
o organizowanie imprez okolicznościowych, pikników, konkursów i wycieczek,
o umożliwianie wychowankom korzystania z wieloprofilowej rehabilitacji z wykorzystaniem metod terapii prowadzonych w Centrum Rehabilitacji, 
    Edukacji i Opieki TPD "Helenów".
o pracę w małych grupach
o zajęcia dodatkowe mające na celu usamodzielnianie wychowanków
o kontakt z naturą w malowniczym zakątku Warszawy 
o dwudaniowe smaczne obiady