Specjalny Ośrodek  Wychowawczy  TPD "Helenów" jako placówka  oświatowo-wychowawcza jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobą  i wypoczynku  dzieci i młodzieży na pobycie  pięcio- i siedmiodniowym  z  terenu całej Polski. Przebywają w niej uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w liczbie 71  wychowanków.
Wychowankami naszego ośrodka są osoby z niepełnosprawnością ruchową lub sprzężoną tzn. ruchową i intelektualną, dlatego głównym naszym zadaniem jest w jak największym stopniu  usamodzielnianie na miarę własnych możliwości,  kształtowanie  postaw i cech charakteru umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym  w integracji ze środowiskiem. Wszystko co robimy ma na celu zwiększenie autonomii i polepszenie jakości życia  wychowanków  a osiągamy to ścieżką indywidualnego podejścia do każdego z podopiecznych.
Przyjęliśmy zasadę całodziennego usprawniania  w różnych czynnościach  ze szczególnym zwróceniem uwagi na  zachowanie odpowiedniej pozycji dziecka podczas pracy.  Dzień w internacie nie tylko zaczyna się  i kończy ćwiczeniem czynności samoobsługowych. Tak naprawdę każda czynność jest traktowana jako rehabilitacja funkcjonalna i ćwiczenie jej ma służyć doskonaleniu się właśnie w samoobsłudze. więcej >>>
O NAS


Zasadnicze  kierunki oddziaływań rewalidacyjnych prowadzonych w ośrodku to :
1)  kompensacja - zastępowanie  zbyt skomplikowanych struktur poznawczych uproszczonymi informacjami i działaniami praktycznymi, wyszukanie mocnych stron i na nich bazowanie, wreszcie oprzyrządowanie takie jak: wózki, kule, balkoniki, go-Talki itp.

2) korygowanie - korektura nieprawidłowych wzorców chodu, siedzenia, samoobsługi, artykulacji mowy.

3) usprawnianie -  usprawnianie rąk przy niedowładzie nóg, koordynacja i  sprawność poruszania, usprawnianie w czynnościach samoobsługowych.

4) dynamizowanie i oddziaływania psychologiczne - motywowanie do osiągnięcia celu,  zmiany postaw względem siebie, drugiego człowieka i świata, kształtowanie  samooceny i sfery emocjonalnej.

Czas pobytu w internacie traktujemy jako terapię kompleksową. Zapewniamy warunki do pracy własnej, dostęp do książek, imprez kulturalnych, mediów,  organizujemy czas wolny, uczymy współżycia w grupie, sposobów spędzania czasu wolnego, samorządności.  Wychowankowie  uczestniczą  w zajęciach specjalistycznych prowadzonych  przez NRZOZ, ale też w zajęciach: samoobsługi, manualnych, plastycznych, czytelniczych,  relaksacyjnych, kulinarnych, usamodzielniających. Wychowawcy i asystenci zawsze służą pomocą podczas odrabiania lekcji.
Uczestniczymy w wielu programach dofinansowujących nasze działania np.
z PFRON-u ("Pokonywanie barier architektonicznych", "Umiem załatwić trudną sprawę"),  Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie  - dofinansowującego wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, oraz  innymi  fundacjami np. Fundacją "Orange", Fundacją Lotto "Milion Marzeń", Fundacją "Sue Ryder", Fundacją TESCO dzieciom.
Dodatkowo nasi wychowankowie uczestniczą w zaleconych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego przez Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne zajęciach specjalistycznych, prowadzonych dzięki współpracy z PFRON-em : arteterapia, teatroterapia, muzykoterapia, hipoterapia, hydroterapia,  trening audiopsycholingwistyczny  Tomatisa,  EEG Biofeedback , terapia logopedyczna, psychoterapia.

W ośrodku działa też drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku". Prowadzimy zajęcia krajoznawczo-turystyczne i wyjeżdżamy na wycieczki oraz  pobyty lecznicze. Są one wspaniałym terenem zbierania doświadczeń i radzenia sobie w nowym otoczeniu, możliwością jeszcze lepszego zintegrowania się i przeżycia niezapomnianych chwil, a przede wszystkim możliwością przekonania się o pięknie naszego kraju.

Nierozerwalnie z funkcjami i zadaniami ośrodka związane są kompetencje  wychowawców. Dzięki nim  dziecko otrzymuje  istotne wsparcie w rozwoju swego duchowego, emocjonalnego oraz fizycznego potencjału. Wielokierunkowa działalność wymaga stosowania różnorodnych form i metod oddziaływania, które związane są ze znajomością dzieci i ich środowisk. Odpowiedni poziom zajęć  zapewnia stałe podnoszenie  kwalifikacji - udział w kursach, studiach podyplomowych, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. Zatrudniamy wychowawców będących pedagogami specjalnymi. Wszyscy mają ukończone dwa kierunki studiów: pedagogikę leczniczą  oraz   oligofrenopedagogikę. Poza tym wielu z nich ma dodatkowo ukończoną terapię pedagogiczną,  edukację wczesnoszkolną lub przedszkolną, resocjalizację. Prowadzą zajęcia specjalistyczne i nowoczesne terapie -integrację sensoryczną (SI),  EEG Biofeedback,  Trening Audiopsycholingwistyczny Metodą Tomatisa a  także  Komunikację Alternatywną i wspomagającą (AAC). Zatrudniamy również dwóch psychologów psychoterapeutów oraz  pedagoga ośrodka. Kadrę pomocniczą stanowią asystenci wychowawców w większości z licencjackim lub mgr przygotowaniem z zakresu pedagogiki specjalnej . Korzystamy także z pomocy wolontariuszy.

By przeciwdziałać  niezaradności  życiowej, sztucznie powiększanym  granicom  niepełnosprawności a w perspektywie zabezpieczyć przed wykluczeniem  społecznym pomagamy naszym wychowankom w drodze do uzyskania niezależności.

Pobyt w internacie stawia  wychowanków w miarę wcześnie w sytuacji, gdy uplastycznianie i formowanie postaw jest możliwe i najbardziej efektywne. Dobre wzorce w postaci konkretnych osób, które pokazują jak żyć w pełni będąc osobą niepełnosprawną  i przekraczają własne granice jest najskuteczniejszym dopingiem do walki ze swoimi słabościami dla naszych wychowanków. Poprzez różnego rodzaju  oddziaływania wychowawcze w ośrodku młodzież jest stymulowana do własnej aktywności, poszerzania pola samodzielności, usprawniania  własnej samoobsługi, gruntowania własnej sprawczości, co z kolei korzystnie wpływa  na ich postrzeganie samego siebie,  aktywność życiową, poczucie własnej wartości, wzmocnienie kondycji psychicznej, uspołecznienie, sukcesy odnoszone w życiu, czy chęć aktywizacji  zawodowej po zakończeniu etapu kształcenia.
Z tego też powodu zaczęliśmy wprowadzać turnusy usamodzielniające - "Krok ku samodzielności" cieszące się coraz większą  popularnością.
Najważniejsze, że nasi niepełnosprawni wychowankowie po pobycie u nas chcą żyć odważniej i sami  apelują:
"Rodzice - pozwólcie dzieciom stać się samodzielnymi".  zwiń>>>


Drodzy Rodzice, Drodzy Wychowankowie

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i zamknięciem placówek w ośrodku stacjonarnie nie były realizowane zajęcia, a formy wsparcia dotychczas były udzielane zdalnie.

Jesteśmy jednak świadomi, że nasi wychowankowie potrzebują kontaktów społecznych, usamodzielniania i uczestnictwa w różnych formach zajęć, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom Wychowanków oraz ich Rodzin szukamy jak najlepszych form udzielania wsparcia w obecnym czasie.

Wobec ostatnich decyzji rządu i powolnego zmieniania intensywności ograniczeń zmierzamy także i my do uruchomienia zajęć w ośrodku.
Zezwolenie m.in. na aktywność fizyczną w przestrzeni, z poszanowaniem odpowiednich procedur, ma przyczynić się do wzmocnienia zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego wychowanków, w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie. Umożliwienie aktywności na świeżym powietrzu, a także wsparcie w drodze do samodzielności stwarza nam możliwości stopniowego wprowadzania zajęć nie tylko w formie zdalnej, ale też bezpośredniej np. w plenerze, odpowiedniej wielkości pomieszczeniach. W związku z tym planujemy zapewnić opiekę wychowankom i dostosować odpowiednie formy wsparcia w małych grupach w godzinach 9.00-15.00. Będziemy zapewniać posiłki.

Na chwilę obecną dojazd na zajęcia byłby po stronie Rodziców lub Opiekunów.

Procedury bezpieczeństwa
Poniżej przedstawiamy obowiązkowe procedury bezpieczeństwa dla zajęć prowadzonych na terenie SOW TPD Helenów:

1. Wypełnienie karty informacyjnej na temat epidemiczny przez wychowanka pełnoletniego/Rodzica/Opiekuna i dostarczenie jej przed  
            rozpoczęciem zajęć w formie bezpośredniej
2. Procedury w SOW TPD Helenów
. zebranie wywiadu epidemicznego od wychowawców i wychowanków
. zmierzenie temperatury przed wejściem na I zajęcia na terenie SOW, przy temperaturze powyżej 37,5 st C - brak możliwości uczestniczenia w 
            zajęciach lub ich prowadzenia
. zapewnienie płynów dezynfekujących
. maseczki i jednorazowe rękawiczki do potrzeb własnych powinni mieć wychowankowie we własnym zakresie
. zajęcia w małych 4 osobowych grupach z zachowaniem min. 2m odległości od uczestników
. unikanie skupisk ludzi
. zajęcia w plenerze lub dużych pomieszczeniach
. brak kontaktu fizycznego poza przypadkami związanymi z lokomocją lub higieną, bezpieczeństwem fizycznym
. dodatkowa asysta podczas zajęć, aby wspomóc wychowanków w przestrzeganiu zaleceń np. nieodtykanie oczu, niewkładanie rąk do budzi

Informacje
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Dodatkowych informacji udzieli Dyrektor ośrodka A.Gawiński +48 22 812 10 18
i kierownik Renata Łopacińska pod nr telefonu 501 234 731 a także drogą mailową: a.gawinski@helenow.pl  renata501@o2.pl

Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania na miarę Państwa możliwości i poczucia bezpieczeństwa z prowadzonych przez nas form wsparcia.

W załączeniu - karta informacyjna


        Informacje dla rodziców i wychowanków SOW TPD HELENÓW

Komunikacja w rodzinie w czasie i po pandemii

Projekt finansowany ze środków PFRON
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" zaprasza Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w darmowych, psychologicznych warsztatach online pt. "Komunikacja w rodzinie w czasie i po pandemii".

W czasie warsztatu Uczestnicy poznają najważniejsze aspekty komunikacji w rodzinie, sposoby komunikacji bez przemocy, które sprzyjają tworzeniu bliskich relacji z dziećmi, w związku, rozwijaniu empatii, stawianiu granic i obcowaniu na co dzień z emocjami

Termin 13.05.2021 (czwartek) godz. 18:00 - 19:30

Dodatkowe informacje:
Beneficjentami warsztatów mogą być osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tj. rodzice, opiekunowie.
Zapisy można składać do 12.05.2021 wyłącznie poprzez poniższy formularz (wystarczy w niego kliknąć i uzupełnić odpowiedzi).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>