D14 - Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
         (w zakresie i możliwościach działania poradni)
F80 - Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F82 - Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych (zespół niezgrabności ruchowej dyspraksja)
F84 - Całościowe zaburzenia rozwojowe
F95 - Tiki
G09 - Nastepstwa chorób zapalnych Ośrodkowego Układu Nerwowego
G12 - Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcego typu Werdniga - Hoffmana
G24 - Dystonia
G25 - Drżenie samoistne
G26 - Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G40 - Padaczka
G54 - Zaburzenia korzeni nerwowych i splotów nerwowych
G60 - Neuropatia samoistna i dziedziczna
G61 - Polinoneuropatia i inne zaburzenia Obwodowego Układu Nerwowego
G63 - Polinoneuropatia w chorobach sklasyfikowana gdzie indziej
G64 - Inne zaburzenia Obwodowego Układu Nerwowego
G70 - Miastemia ciężka rzekomoporaźna (Myastenia Gravis) i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G71 -  Pierwotne zaburzenia mięśniowe
G73 - Zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych oraz mięśni w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G80 - Dziecięce porażenie mózgowe
G81 - Porażenie połowicze
G82 - Porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe
G83 - Inne zespoły porażenne
G91 - Wodogłowie
G92 - Encefalopatia toksyczna
G93 - Inne zaburzenia mózgu
G98 - Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
H53 - Upośledzenie widzenia
H54 - Ślepota i upośledzenie wzroku
H90 - Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)
H91 - Inna głuchota
H93 - Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej
P00 - Stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi, które mogą być nie zawsze związane z obecną ciążą
P03 - Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i płodu
P05 - Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu
P07 - Zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfikowanej gdzie indziej
P10 - Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym
P11 - Inne porodowe urazy Ośrodkowego Układu Nerwowego
P14 - Uraz porodowy Obwodowego Układu Nerwowego
P15 - Inne urazy porodowe
P20 - Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
P21 - Zamartwica urodzeniowa
P52 - Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka
P54 - Inne krwotoki u noworodka
P91 - Inne zaburzenia mózgowe noworodka
P94 - Zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
R47 - Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane
R62 - Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
Q01 - Przepuklina mózgowa
Q07 - Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q17 - Wady wrodzone ucha
Q35-Q37 - Rozczep wargi i podniebienia
Q67 - Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w  zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
Q72 - Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Q73 - Zniekształcenie zmniejszające kończyny, nie określone
Q76 - Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej
Q77 - Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q87 - Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Q89 - Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90 - Zespół Downa
Q91 - Zespół Edwardsa i zespół Pataua
HYPERLINK "http://www.helenow.pl/nrzoz/index.html"Wykaz jednostek chorobowych wg. Międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kwalifikujących do rehabilitacji w NRZOZ "Helenów"
zamknij >>>
TERAPIA ZAJĘCIOWA
FIZYKOTERAPIA
INTERAKTYWNA TERAPIA KOŃCZYN GÓRNYCH
URZĄDZENIE PABLO
NOWOCZESNY SPRZĘT REHABILITACYJNY
PLATFORMA WIBRACYJNA GALILEO
FIZJOTERAPIA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA EEG BIOFEEDBACK LOGOPEDIA
INTEGRACJA SENSORYCZNA TERAPIA PEDAGOGICZNA MUZYKOTERAPIA ARTETERAPIA
SIŁOWNIA HYDROTERAPIA