PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:


Misja

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole Specjalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Lady Sue Ryder jest niepubliczną placówką oświatową, dającą szansę rozwoju dzieciom niepełnosprawnym z różnym stopniem niepełnosprawności - niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnospraw nościami sprzężonymi, uczącą tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia:


Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju poprzez sprzężenie edukacji z wieloprofilową rehabilitacją, dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Zatrudniamy wykwalifikowaną, kom petentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Pragniemy, by rodzice stali się partnerami, uczestniczącymi w życiu przedszkola. Połączenie tradycyjnego dziennego pobytu dziecka w przedszkolu z dużą ilością specjalistycznych terapii i rehabilitacji sprawia, że jesteśmy jedyną tego rodzaju placówką tak dobrze opiekującą się dziećmi ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi, ale również z deficytami ruchowymi oraz sprzężeniami.


Cele

Głównymi celami wyznaczonym do realizacji w Przedszkolu jest wszechstronny rozwój naszych wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości i potrzeb, wieloprofilowa rehabilitacja, dostosowana do ich potrzeb oraz jak najlepsze przygotowanie ich do życia społecznego. Przedszkole realizuje cele: edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, w szczególności poprzez:


Zadania

Do zadań przedszkola należy przede wszystkim:


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI IM. LADY SUE RYDER